กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสำเนียง พวกดอนเค็ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจุฑามาศ เสมแจ้ง
ครู

นางชรรินเพ็ญ เชาวน์ลิลิตกุล
ครู

นางสุณี สมพงษ์ผึ้ง
ครู

นายสุนันท์ คำผงษ์
ครู

นางสาวประภากรณ์ ประจวบสุข
ครู

นายธนิต โคตะมา
ครู

นางสาวธิดารัตน์ แก้วตา
ครู

นางสาวเกษรา ทัศนี
ครู

นางสาวเจนจิรา โล่ลา
ครู

นางสาวฐิติมา บุญภาพ
ครู

นางสาวพัตราภรณ์ พวงศรีแก้ว
ครู

นางสาวนริศรา ขุมทิพย์
ครู

นางสาววรรณวนิช ไก่งาม
ครู

นายอาคม โจระสา
ครู

นางสาวอนุธิดา หะโท
ครู

นางสาวโสรยา เพ็ชรรัตน์
ครู

Mr. Claribeison F. Balubar
ครูต่างชาติ

Mr.Edga Martinez Manongdo

Miss Lu ning ning Q Claudio
ครูต่างชาติ