กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายกันตพัฒน์ ภูชาดา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอรุณศรี บัวรอด
ครู

นางสาวสดใส แก้วเข้ม
ครู

นางสาวเพชรี เชียงดา
ครู

นางสาวลัดดาวรรณ์ ลิขิตวาศ
ครู

นางสาวพบพร แหล่งหล้า
ครู