กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมบัติ ทองอุ่น
ครู

นายประกฤษฏิ์ ผาธรรม
ครู

นางสาวพรหมภัสสร ศิลปวัฒนโภคิน
ครู

นางสาวอมลธีรา อ่อนรักษ์
ครู

นางสาวสกรานตา ภูยาธร
ครู

นางสาวมานิตา ปานทอง
ครูอัตราจ้าง