กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชัชชษา เช่นพิมาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประกฤษฏิ์ ผาธรรม
ครู

นางสาวพรหมภัสสร ศิลปวัฒนโภคิน
ครู

นางสาวสกรานตา ภูยาธร
ครู

นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริ
ครู

นางสาวมานิตา ปานทอง
ครูอัตราจ้าง

นายศิวฤทธิ์ โอวาทกา
ครูอัตราจ้าง