กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิตยา ดัสกรปราชัย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทนงศักดิ์ อังกุรวิโรจน์
ครู

นางมะณี เซะวิเศษ
ครู

นางสาวสุภาณี อุตมัง
ครู

นางสาววรยล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ครู

นางสาวอัยณี รอมาลี
ครู

นายอนุชา โทนุบล
ครู

นางสาวอรอุมา อิสลาม
ครู

นางสาวอัจฉริยา ธรรมวงค์
ครู

นายเสกสรร เพ็งแสงทอง
ครู

นายวีรยุทธ แก้วอัคฮาด
ครู

นางสาวพรนภา พลอยเรียง
ครู

นางสาวจุรีรัตน์ ก้านกิ่ง
ครู

นายภาคภูมิ ดวงสวัสดิ์
ครู

นางวัณภา บุญมา
ครูงบประมาณ

นายนพ คำเสียง
ครูอัตราจ้าง

นายอิบรอเฮง มะลี
วิทยากรพิเศษ

นายวิวัฒน์ จัตกุล
ครู