กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนริศ มะสกุล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมพงษ์ ทองอยู่
ครู

นางอรุณี พัฒนสมสิทธิ์
ครู

นายพงศธร เฉลิมเติม
ครู

นางสาวปิยะมาศ อาจหาญ
ครู

นายบุญโฮม สุขล้วน
ครู

นายศรายุทธ คำอินทร์
ครู

นายคณิตพันธุ์ ทองสืบสาย
ครู

นางสาวภาวดี คำมี
ครู

นางสาวปุณมนัส นิระหานี
ครู

นางสาวนันทนา อาจกล้า
ครู

นายจุมพล เธียรนาราโรจน์
ครู

นางสาวณัฐธิดา ทองชื่น
ครู

นายอัครวัฒน์ เทพมุสิก
ครู

นางสาวณัฏฐ์ญาดา แรกเรียง
ครู

ว่าที่ ร.ต.มารุตต์ แสงสุข
ครู

นางสาวภาวิณี ศิริเวช
ครู

นางสาวสุคนธา โต๊ะเตบ
ครู

นางสาวศิริพรรณ ชาตินันท์
ครู

นางสาวณัฏฐณิชา ท้วมจันทร์
ครู

นายอาทิตย์ สมศักดิ์ สุวรรณเกษม
ครู

นางสาวชนากานต์ ศรีโพนทัน
พนักงานราชการ

นางสาววรรณธิดา พวงมณี
พนักงานราชการ

นางสาวเมตตา ทองอ่อน
พนักงานราชการ

นางสาววณิชยา วงศพุทธ
ครูอัตราจ้าง