นักการ/แม่บ้าน/ยาม/พนง.ขับรถ

นางนพรัตน์ เปิงคะมาง
นักการ

นายณรงค์ สีเพ็ชร
นักการ

นางกาญจนา พิศพันธ์
นักการ

นางสาวรมิดา จูโพธิ์แก้ว
แม่บ้าน

นายสมควร โมระโส
นักการ

นายมงคล เลิศเวียง
นักการ

นายปรีชา โพธิ์เผือก
ยาม

นางปทุม สวัสดี
นักการ

นายหล่อ บุญเถื่อน
พนักงานขับรถ

นายชยกร บุตรเพชรภาธร