ลูกจ้างประจำ

นายอำพล เลิศเวียง
ช่างไฟฟ้า ระดับ ช4

นายฉลอง บุดดา
ช่างสี ระดับ ช4

นายสุเทพ ผ่องเคหา
ช่างสี ระดับ ช4