เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวรัชนี โซ๊ะมินทร์
เจ้าหน้าที่สำนักงานเงินงบประมาณ

นางสาวพัฒชรี จรูญจาฏพจน์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวสรารัตน์ เล็มเยะ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิ์เล็ก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางกานมณี คงหนู
เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายกิตติ เนียมเนย
เจ้าหน้าที่อัดสำเนา

นายเดชา ทองเรือง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตฯ