กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปริมญาภรณ์ เพียราช
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศศิพรรณ เลาะหมุด
ครู

นางสาวสาวิตรี ฉางทองคำ
ครู

นายนรชัย ภักดีศุภผล
ครู

นางสาวเกวลี สมอคำ
ครู

นางสาวนันทิยา หมัดซัน
ครู

นางสาวกชกร แก้วเรืองฤทธิ์
ครู

นางสาวปัญญาภรณ์ สบายใจ
ครู

นางสาวศรีสุดา สุดถนอม
ครู

นางสาวสุจิรา จันทร์ไพโรจน์
ครู

นางสาววิสุดา ผิวเหลือง
ครู

นางสาวศศิธร แสนภูวา
ครู