กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเกวลี สมอคำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนรชัย ภักดีศุภผล
ครู

นางสาวสาวิตรี ฉางทองคำ
ครู

นางสาวนันทิยา หมัดซัน
ครู

นางสาวกชกร แก้วเรืองฤทธิ์
ครู

นางสาวปัญญาภรณ์ สบายใจ
ครู

นางสาวศรีสุดา สุดถนอม
ครู

นางสาวสุจิรา จันทร์ไพโรจน์
ครู

นางสาววิสุดา ผิวเหลือง
ครู

นางสาวศศิธร แสนภูวา
ครู