คณะผู้บริหาร

นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพยุหพล พานทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงศธร เฉลิมเติม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายบรรจง จันทร์จำนงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

นางมะณี เซะวิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ