ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนปี2564
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 กำหนดการรับเงิน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ...เรื่องการเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1/2564
รายชื่อ นักเรียน ม.1 และนักเรียนระหว่างปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศ...การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศ...รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)
ประกาศ...เรื่องการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ การจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ....รายชื่อนักเรียนเข้าระหว่างปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 (รอบ2) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ.....ผลการพิจารณาคัดเลือกรับนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปี เพิ่มเติม (รอบ 2) ประจ าปีการศึกษา 2564
ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
ประกาศ...รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
ประกาศ...ผลการสอบคัดเลือกเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
แบบแสดงความประสงค์เข้าเรียนห้องเรียนตามความสนใจ เฉพาะนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 หมดเขตเข้าทำ 29 พ.ค. 64 ความสามารถพิเศษ/ความถนัด/ความสนใจ -ด้านกีฬา (มีวิชาเพิ่มเติมคือกีฬาต่างๆ) -ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ (มีวิชาเพิ่มเติมตามความถนัดของนักเรียน) -ด้าน
ประกาศ...รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
ผู้ปกครองหรือนักเรียนตรวจเช็ครายชื่อแล้วกรอกการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยครับ
ขั้นตอนการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักเรียนเข้าระหว่างปี (ม.2,3,5,6)
ใบมอบตัวนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี
เอกสารคำชี้แจงประกอบการรายงานตัวและการมอบตัว นักเรียนเข้าระหว่างปี(ม.2,3,5,6)
คำชี้แจงรายละเอียดนักเรียนเข้าระหว่างปี 2564
รายชื่อนักเรียนเข้าระหว่างปี (ม.2,3,5,6) ที่มีสิทธิ์มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรับนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2564
แบบสอบถามความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 (รส.ล.) และความจำเป็นต้องใช้งานอินเตอร์เน็ตของนักเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่บ้าน (Learn from Home)
ใบมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียน ม.1 ที่มีรายชื่อตามที่ประกาศแจ้งไปแล้ว ทางโรงเรียนรับทุกคนเข้าเรียนนะครับ
ม.1 เอกสารชี้แจงการรายงานตัวและมอบตัวพร้อมใบมอบตัว รบกวนผู้ปกครองอ่านและทำความเข้าใจด้วยนะครับ
เอกสารคำชี้แจงประกอบการรายงานตัวและการมอบตัว-ม.1ปี2564 รบกวนผู้ปกครองโปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนด้วนะครับ
เอกสารคำชี้แจงประกอบการรายงานตัวและการมอบตัว-ม.4 ปี2564 รบกวนผู้ปกครองโปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนด้วยนะครับ
ใบมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทโควต้า)