ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.88 KB 72
แนวทางการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS 1 Word Document ขนาดไฟล์ 701.99 KB 58
คำสั่ง-รับนักเรียน-ม1-ม.4-และนร.ระหว่างปี-2563 (ใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.74 KB 104
ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.29 KB 56
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.64 KB 56
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คาอ่าน และสรรพนาม คาขึ้นต้น คาลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.08 KB 73
การใช้งานเว็บบอร์ด ให้เป็นประโยชน์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 195.32 KB 79
ทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.56 KB 95
วิทยฐานะ
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 163
ว21 137
ครู รส.ล. 4.0
การใช้แอพพลิเคชั่น Unifi network 83
การบันทึกหน้าจอมือถือ 89
การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ 81
Calibrating 80
active Board 85
active Board 80
touch screen 78
เลื่อนเงินเดือนแบบ%
ว20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 99
กคศ.เลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.12 KB 98
ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวกับวิชาการ
ต้นฉบับรายงาน แบบ ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 19.37 KB 75
ต้นฉบับรายงาน แบบติดตาม ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 19.61 KB 58
ต.ย.ปค.5กลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 66
ต.ย.ปค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.78 KB 64
ต.ย.ติดตามปค.5 กลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 626.07 KB 59
ต.ย. ป.ค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 545.39 KB 64
ต.ย. ป.ค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.55 KB 64
ต.ย. ป.ค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.54 KB 57
ต.ย. ติดตามปค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.31 KB 63
คำชี้แจงในการทำแบบรายงาน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.62 KB 62
คำชี้แจงในการทำแบบรายงาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.44 KB 62
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2562 ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 173.84 KB 122
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาปี 2562 ที่ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 168.54 KB 98
การเรียนซ้ำชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 255
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ขั้นตอนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 268
ลิงค์เอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 180
คำสั่งโรงเรียนเดือน พฤษภาคม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 106
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคณะสีปและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.06 MB 89
แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานพิธีไหว้ครู และประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.7 MB 190
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 85
คำสั่งโรงเรียนเดือน มิถุนายน
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันและยามรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 91
แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการ "จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้หลายคนรับ" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 918.62 KB 81
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "จากวันสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 102
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเพิ่มทักษะการทำงานให้กับนักพัฒนาและลูกจ้างสหวิทยาเขตเบญจบูรพา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 97
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.61 KB 83
โหลดเอกสารฝ่ายวิชาการ
แก้ไขแบบPLC10 Word Document ขนาดไฟล์ 19.78 KB 77
รายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี ระดับ ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.38 KB 68
คำชี้แจงในการทำแบบรายงาน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 71
ประเมินหลักสูตรรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 299
แบบประเมินกลยุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 115
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยกิต Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 632
แบบฟอร์มแบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 144.69 KB 127
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 135.77 KB 256
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาปี 2562 ที่ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 166.23 KB 202
การสรุปรายงานจัดทำ IDPlan Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 157
การเงินพัสดุ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน หนังสือตอบข้อหารือ ที่เกี่ยวข้อง 73
การตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุ 70
การควบคุมพัสดุ 67
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 64
ทะเบียนครุภัณฑ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.38 KB 71
งานทะเบียน-วัดผล
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562-เทอม-2-ณ-10พ.ย.62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 838 KB 182
รายชื่อ นร.2562 เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782.5 KB 163
คำสั่งโรงเรียนเดือน กรกฏาคม
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสหเบญจเบญจบรพา ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 68
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 64
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 68
คำสั่งโรงเรียน เดือนกันยายน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล" ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.29 KB 66
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 130
งานห้องสมุด
สรุปผลการอ่านบทความ-หนังสือ ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 157.29 KB 60
สรุปผลการอ่านบทความ-หนังสือ ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 167 KB 57
สรุปผลการอ่านบทความ-หนังสือ ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 175.35 KB 59
สรุปผลการอ่านบทความ-หนังสือ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.23 KB 58
สรุปผลการอ่านบทความ-หนังสือ ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 226.47 KB 56
สรุปผลการอ่านบทความ-หนังสือ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 223.96 KB 56
คำสั่งโรงเรียน เดือนมีนาคม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ที่ย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.88 KB 142