ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศ..การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.22 KB 7903
แนวทางการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.88 KB 254998
แนวทางการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS 1 Word Document ขนาดไฟล์ 701.99 KB 254825
คำสั่ง-รับนักเรียน-ม1-ม.4-และนร.ระหว่างปี-2563 (ใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.74 KB 255075
ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.29 KB 254832
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.64 KB 254857
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คาอ่าน และสรรพนาม คาขึ้นต้น คาลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.08 KB 254847
การใช้งานเว็บบอร์ด ให้เป็นประโยชน์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 195.32 KB 254848
ทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.56 KB 254875
วิทยฐานะ
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 254947
ว21 254924
ครู รส.ล. 4.0
การใช้แอพพลิเคชั่น Unifi network 254852
การบันทึกหน้าจอมือถือ 254855
การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ 254849
Calibrating 254851
active Board 254861
active Board 254848
touch screen 254853
เลื่อนเงินเดือนแบบ%
ว20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 254871
กคศ.เลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.12 KB 254876
ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวกับวิชาการ
ต้นฉบับรายงาน แบบ ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 19.37 KB 254874
ต้นฉบับรายงาน แบบติดตาม ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 19.61 KB 254836
ต.ย.ปค.5กลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 254843
ต.ย.ปค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.78 KB 254842
ต.ย.ติดตามปค.5 กลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 626.07 KB 254913
ต.ย. ป.ค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 545.39 KB 254835
ต.ย. ป.ค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.55 KB 254844
ต.ย. ป.ค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.54 KB 254835
ต.ย. ติดตามปค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.31 KB 254856
คำชี้แจงในการทำแบบรายงาน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.62 KB 254842
คำชี้แจงในการทำแบบรายงาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.44 KB 254851
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2562 ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 173.84 KB 254916
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาปี 2562 ที่ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 168.54 KB 254879
การเรียนซ้ำชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 255246
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ขั้นตอนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 255072
ลิงค์เอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 254959
โหลดเอกสารฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียน-สถิติ-2-2563 (อัพเดตล่าสุด) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.02 MB 72316
รายงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) Word Document ขนาดไฟล์ 117.93 KB 78271
แก้ไขแบบPLC10 Word Document ขนาดไฟล์ 19.78 KB 254875
รายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี ระดับ ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.38 KB 254845
คำชี้แจงในการทำแบบรายงาน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 254850
ประเมินหลักสูตรรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 255781
แบบประเมินกลยุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 254885
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยกิต Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 259173
แบบฟอร์มแบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 144.69 KB 254905
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 135.77 KB 255058
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาปี 2562 ที่ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 166.23 KB 254982
การสรุปรายงานจัดทำ IDPlan Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 255037
การเงินพัสดุ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน หนังสือตอบข้อหารือ ที่เกี่ยวข้อง 254843
การตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุ 254844
การควบคุมพัสดุ 254833
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 254825
ทะเบียนครุภัณฑ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.38 KB 254836
งานทะเบียน-วัดผล
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562-เทอม-2-ณ-10พ.ย.62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 838 KB 255011
รายชื่อ นร.2562 เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782.5 KB 255001
คำสั่งโรงเรียนเดือน กรกฏาคม
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสหเบญจเบญจบรพา ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 254852
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 254840
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 254837
คำสั่งโรงเรียน เดือนกันยายน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล" ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.29 KB 254833
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 254910
งานห้องสมุด
แบบลงคะแนนรักการอ่าน ม.6 เทอม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 191.78 KB 7905
แบบลงคะแนนรักการอ่าน ม.5 เทอม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.27 KB 7896
แบบลงคะแนนรักการอ่าน ม.4 เทอม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 233.26 KB 7891
แบบลงคะแนนรักการอ่าน ม.3 เทอม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 235.01 KB 7903
แบบลงคะแนนรักการอ่าน ม.2 เทอม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 248.13 KB 7896
แบบลงคะแนนรักการอ่าน ม.1 เทอม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238.46 KB 7908
คำสั่งโรงเรียน เดือนมีนาคม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ที่ย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.88 KB 254933
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 125.47 KB 7952