ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศ..การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 633.22 KB 405
แนวทางการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.88 KB 501
แนวทางการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS 1 Word Document ขนาดไฟล์ 701.99 KB 137
คำสั่ง-รับนักเรียน-ม1-ม.4-และนร.ระหว่างปี-2563 (ใหม่) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.74 KB 498
ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.29 KB 513
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.64 KB 362
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คาอ่าน และสรรพนาม คาขึ้นต้น คาลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.08 KB 217
การใช้งานเว็บบอร์ด ให้เป็นประโยชน์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 195.32 KB 560
ทดสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.56 KB 433
วิทยฐานะ
3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 534
ว21 417
ครู รส.ล. 4.0
การใช้แอพพลิเคชั่น Unifi network 509
การบันทึกหน้าจอมือถือ 353
การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ 535
Calibrating 363
active Board 313
active Board 286
touch screen 186
เลื่อนเงินเดือนแบบ%
ว20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 315
กคศ.เลื่อนเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.12 KB 482
ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวกับวิชาการ
ต้นฉบับรายงาน แบบ ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 19.37 KB 377
ต้นฉบับรายงาน แบบติดตาม ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 19.61 KB 166
ต.ย.ปค.5กลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 528
ต.ย.ปค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 582.78 KB 211
ต.ย.ติดตามปค.5 กลุ่มบริหารวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 626.07 KB 299
ต.ย. ป.ค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 545.39 KB 389
ต.ย. ป.ค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.55 KB 467
ต.ย. ป.ค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.54 KB 574
ต.ย. ติดตามปค.5 กลุ่มบริหารทั่วไป1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 648.31 KB 450
คำชี้แจงในการทำแบบรายงาน3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 672.62 KB 249
คำชี้แจงในการทำแบบรายงาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.44 KB 580
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2562 ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 173.84 KB 483
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาปี 2562 ที่ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 168.54 KB 358
การเรียนซ้ำชั้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 195
โรงเรียนมาตรฐานสากล
ขั้นตอนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 390
ลิงค์เอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 153
โหลดเอกสารฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียน-สถิติ-2-2563 (อัพเดตล่าสุด) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.02 MB 420
รายงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) Word Document ขนาดไฟล์ 117.93 KB 524
แก้ไขแบบPLC10 Word Document ขนาดไฟล์ 19.78 KB 563
รายชื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี ระดับ ม.1-3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.38 KB 334
คำชี้แจงในการทำแบบรายงาน1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 518
ประเมินหลักสูตรรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 561
แบบประเมินกลยุทธ Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 540
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยกิต Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 382
แบบฟอร์มแบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 144.69 KB 329
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 135.77 KB 221
แบบฟอร์มประมวลรายวิชาปี 2562 ที่ปรับปรุง Word Document ขนาดไฟล์ 166.23 KB 379
การสรุปรายงานจัดทำ IDPlan Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 444
การเงินพัสดุ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน หนังสือตอบข้อหารือ ที่เกี่ยวข้อง 312
การตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุ 311
การควบคุมพัสดุ 536
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา 284
ทะเบียนครุภัณฑ์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.38 KB 302
งานทะเบียน-วัดผล
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562-เทอม-2-ณ-10พ.ย.62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 838 KB 460
รายชื่อ นร.2562 เทอม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 782.5 KB 420
คำสั่งโรงเรียนเดือน กรกฏาคม
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสหเบญจเบญจบรพา ครั้งที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 492
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.77 MB 145
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 294
คำสั่งโรงเรียน เดือนกันยายน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล" ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.29 KB 167
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 330
งานห้องสมุด
แบบลงคะแนนรักการอ่าน ม.6 เทอม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 191.78 KB 266
แบบลงคะแนนรักการอ่าน ม.5 เทอม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.27 KB 395
แบบลงคะแนนรักการอ่าน ม.4 เทอม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 233.26 KB 349
แบบลงคะแนนรักการอ่าน ม.3 เทอม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 235.01 KB 526
แบบลงคะแนนรักการอ่าน ม.2 เทอม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 248.13 KB 413
แบบลงคะแนนรักการอ่าน ม.1 เทอม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 238.46 KB 274
คำสั่งโรงเรียน เดือนมีนาคม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ที่ย้ายเข้าระหว่างปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 312.88 KB 453
กลุ่มบริหารทั่วไป
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 125.47 KB 269