ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
 
       
ม.1
304
236
540
13
ม.2
299
231
530
11
ม.3
294
247
541
11
รวมมัธยมต้น
897
714
1,611
35
ม.4
175
165
340
9
ม.5
114
176
290
9
ม.6
127
133
260
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
416
474
890
26
รวมทั้งหมด
1,313
1,188
2,501
61
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561