ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 62 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562
11 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
10 ต.ค. 62 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562
ครูที่ปรึกษา
03 ต.ค. 62 ถึง 08 ต.ค. 62 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562
- นักเรียนติดต่อแก้ผลการเรียนที่ติด 0 ร มส และ มผ กับครูประจำวิชาตามสถานที่ที่ครูผู้สอนนัดหมาย
ครูประจำวิชา
03 ต.ค. 62 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
ครูที่ปรึกษา
02 ต.ค. 62 ประมวลผลและพิมพ์เอกสาร
- ใบ ปพ.6
- ใบสอบแก้ตัวครั้งที่ 1/2562
- ใบรายงานผลสอบของครูที่ปรึกษา
 เอกสาร ต2ก.
งานวัดผล
01 ต.ค. 62 ครูแต่ละกลุ่มสาระฯ ตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.5 หากพบความผิดพลาด ให้แจ้งวัดผลกลาง เพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที
หอประชุมโรงเรียน หอประชุมโรงเรียน
30 ก.ย. 62 วัดผลกลุ่มสาระตรวจสอบการกรอกคะแนนและการตัดเกรดในระบบ SGS ภายในเวลา 15.30 น.
- วัดผลกลางพิมพ์คะแนนแต่ละวิชา เพื่อให้ครูตรวจสอบ ปพ.5
งานวัดผล
24 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 เปิดระบบ SGS (24 ก.ย. เวลา 08.30 น.)
- นักเรียนติดต่อครูประจำวิชาเพื่อแก้ไขผลการเรียน
- ครูประจำวิชากรอกคะแนนและตัดเกรดใน SGS
ปิดระบบ SGS (27 ก.ย. เวลา 16.30 น.)
- ครูประจำวิชาส่งคะแนนนักเรียนของแต่ละห้องในใบรายชื่อตามที่กรอกลงในระบบ SGS ที่ห้องวิชาการ
ครูประจำวิชา
23 ก.ย. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนคาดว่าจะติด 0 ร มส มผ
- ครูส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มติด 0 ร มส มผ ในใบรายชื่อ
- งานวัดผลรวบรวม แยกเป็นห้องเรียนให้ครูที่ปรึกษารับ
ครูประจำวิชา
16 ก.ย. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ปีการศึกษา 2562
- ม.ต้น สอบวันที่ 17 และ 19
- ม.ปลาย สอบวันที่ 16 , 18 และ 20
คำสั่งโรงเรียน
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 สอบปลายภาคนอกตาราง ภาเรียนที่ 1/2562 และสอบอ่านคิดวิเคราะห์
- ครูประจำวิชาดำเนินการสอบในชั่วโมงเรียนของตนเอง
งานวัดผล ครูประจำวิชา
02 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบสำหรับ มส ร้อยละ 80 และ มส ร้อยละ 60
-ผู้ปกครองเขียนคำร้องขอมีสิทธิ์สอบที่ห้องวิชการ โดยผ่านความคิดเห็นของครูประจำวิชา รองฯวิชาการ และผู้อำนวยการเพื่อขอนุมัติให้มีสิทธิ์สอบ
- ตัดรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุมัติให้เข้าสอบ
- จัดทำสรุปรายชื่อสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับอนุมัติให้เข้าสอบ ติดประกาศหน้าห้องสอบ
งานวัดผล
02 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค อัดสำเนาเย็บและบรรจุข้อสอบ
- ครูนำข้อสอบส่งห้องวิชาการ โดยใช้รูปแบบข้อสอบที่งานวัดผลกำหนด โดยสอบนอกตารางเสนอหัวหน้ากลุ่มสาระ และส่งอัดสำเนาเอกสารโดยครูประจำวิชาเอง สอบในตาราง เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระฯ งานวัดผล และรองฯวิชาการ
- ลงชื่อส่งข้อสอบเป็นกลุ่มสาระฯ พร้อมเขียนรายละเอียด่างๆ ลงใบแนบอัดสำเนาให้เรียบร้อย
- ครูประจำวิชาเย็บและบรรจุข้อสอบให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 13 ก.ย. 62
ครูประจำวิชา
26 ส.ค. 62 ประกาศผลเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 2/2562
งานวัดผล
26 ส.ค. 62 ถึง 28 ส.ค. 62 ส่งรายชื่อนักเรียน มส ร้อยละ 80 และ มส ร้อยละ 60
- ครูประจำวิชาส่งรายชื่อ มส โดยใช้แบบฟอร์มหน้าห้องวิชาการ
- สรุปรายชื่อนักเรียน มส เสนอรองฯ วิชาการ ขออนุมัติติดประกาศ
ครูประจำวิชา
21 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62 จัดทำคำสั่งคุมสอบ/ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
- ทำหนังสือแจ้งวิทยาลัยกาญจนาฯ
- ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
- แจกตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 
งานวัดผล
19 ส.ค. 62 ถึง 21 ส.ค. 62 สำรวจรายชื่อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
- วัดผลกลุ่มสาระฯ พิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์ที่ได้รับจากวัดผลกลางและส่งเข้าอีกเมล์ wadpol@rsl.ac.th ภายในวันที่ 21 ส.ค. 62
วัดผลกลุ่มสาระฯ
15 ก.ค. 62 ถึง 19 ก.ค. 62 ส่งคะแนนกลางภาค 50 คะแนน
- ครูประจำวิชา ส่งคะแนนกลางภาคของนักเรียนโดยการกรอกคะแนนลงในระบบ SGS ภายในวันที่ 19 ก.ค. 62
ครูประจำวิชา
02 ก.ค. 62 ประกาศผลเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 1/2562
งานวัดผล
02 ก.ค. 62 ถึง 04 ก.ค. 62 สัปดาห์ห้องสมุด
งานห้องสมุด
01 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 สอบกลางภาคนอกตาราง ภาเรียนที่ 1/2562
- ครูประจำวิชาดำเนินการสอบในชั่วโมงของตนเอง
ครูประจำวิชา
01 ก.ค. 62 บริจาคโลหิต
งานบริจาคโลหิต
24 มิ.ย. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาคอัดสำเนาเย็บและบรรจุข้อสอบ
- ครูนำข้อสอบส่งห้องวิชาการ โดยใช้รูปแบบข้อสอบที่งานวัดผลกำหนด โดยสอบนอกตารางเสนอหัวหน้ากลุ่มสาระ และส่งอัดสำเนาเอกสารโดยครูประจำวิชาเอง สอบในตาราง เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระฯ งานวัดผล และรองฯวิชาการ
- ลงชื่อส่งข้อสอบเป็นกลุ่มสาระฯ พร้อมเขียนรายละเอียด่างๆ ลงใบแนบอัดสำเนาให้เรียบร้อย
- ครูประจำวิชาเย็บและบรรจุข้อสอบให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 5 ก.ค. 62
ครูประจำวิชา
20 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 จัดทำคำสั่งคุมสอบ/ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2562
- ทำหนังสือแจ้งวิทยาลัยกาญจนาฯ
- ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครอง
- แจากตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ให้นักเรียนภายในวันที่ 26 มิ.ย. 62
งานวัดผล
17 มิ.ย. 62 ถึง 19 มิ.ย. 62 สำรวจรายวิชสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
- วัดผลกลุ่มสาระฯ พิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์ที่ได้รับผลจากวัดผลกลางและส่งเข้าอีเมล์  wadpol@rsl.ac.th ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 16.30 น.
วัดผลกลุ่มสาระฯ
03 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 เรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่1 ภาคเรียนที่ 1/2562
- ครูที่ปรึกษารับเอกสารที่ห้องวิชาการในวันที่ 3 มิ.ย. 62 
- ครูประจำวิชามอบหมายงานและนัดเรียนซ้ำรายวิชากับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
ครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชา
30 ส.ค. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียน มส ร้อยละ 80 และ มส ร้อยละ 60
- ติดประกาศให้นักเรียนทราบ เพื่อแจ้งผู้ปกครองมายื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
วิชาการ